Regulamin

Regulamin Platformy internetowej www.centrumopakowan.com  

 

 

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:.

Administrator/Sprzedawca - Centrum Opakowań. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 lok. 440, 01-919 Warszawa, NIP 774 001 18 89, REGON: 141257280, właściciel i administrator Platformy internetowej centrumopakowan.com;

Platforma – prowadzony przez Administratora platforma internetowa, dostępna pod domeną internetową www.centrumopakowan.com;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Platformy, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie na produkty dostępne w Platformie;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Platformie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

Produkt – dostarczone przez Sprzedawcę produkty, prezentowane na Platformie, oferowane do sprzedaż przez Sprzedawcę

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach na Platformie;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Platformy, wskazujące m.in. na: rodzaj i ilość Produktu dostępnego na Platformie w chwili składania Zamówienia, cenę, miejsce wydania Produktu, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Produktu o parametrach wyrażonych w Zamówieniu; Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Platformy;

Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy internetowego www.centrumopakowan.com  

§ 2. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Platformy, w tym zasady składania zamówień przez Klientów na produkty dostępne na Platformie, prawa oraz obowiązki Klienta i Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży Produktów, odstąpienia od Umowy sprzedaży, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Klientów, w tym składających zamówienia. Każdy użytkownik Platformy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

2. Każda osoba korzystająca ze Platformy ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Platformy.

3. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty dostępne w Platformie możliwe jest po zarejestrowaniu się w trybie określonym w § 3 Regulaminu.

4. Do korzystania ze Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania zamówień na produkty w nim dostępne, niezbędne jest:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;

b)przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;

c) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript;

d) aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym ingerowanie w zawartość Platformy lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Platformy działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.;

6. Sprzedaż produktów udostępnianych w Platformie odbywa się poprzez sieć Internet w formie Umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

7. Przedmiotem transakcji w Platformie są towary uwidocznione na stronach internetowych Platformy w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem §4 pkt. 7.

8. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Platformy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.  

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja w Platformie jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy są nieodpłatne.

2. W celu rejestracji w Platformie (założenia Konta) należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować Regulamin Platformy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta.

3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klientów zawartych w formularzu rejestracyjnym. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do utworzenia Konta i prawidłowej realizacji Zamówienia. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Administratora prawidłowej aktywacji Konta.

4. Wraz z dokonaniem rejestracji Klient akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Klienta wymagań i warunków. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.

5. W wyniku prawidłowej rejestracji następuje zawarcie pomiędzy Administratorem a Klientem nieodpłatnej, zawartej na czas nieoznaczony Umowy na świadczenie przez Administratora na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Platformy.

6. Po zarejestrowaniu się w Platformie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu w Platformy swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Klienta chroniony jest wybranym przez niego hasłem.

7. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien zaktualizować swój profil w Koncie, przy czym dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie mogą być przez Klienta usuwane w trakcie korzystania z usług Platformy , a w takiej sytuacji Klient może usunąć całe Konto.

8. Podane przez Klienta w trakcie procesu rejestracyjnego dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w § 9 poniżej oraz w Polityce prywatności Platformy internetowego centrumopakowan.com, dostępnej na stronach internetowych Platformy .

9. Każda osoba/podmiot może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie lub udostępnianie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Klienta. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na Konto, Klient nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Klient loguje się do Platformy korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Platformy .

10. Klient jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych Platformy , w tym z założonego przez siebie Konta, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11.  Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Klienta adresu e-mail do komunikacji z Klientem w celu weryfikacji statusu jego Konta, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy i/lub świadczeniem przez Administratora usług na rzecz Klienta w ramach Platformy  (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Platformie lub komunikatów o stanie technicznym Platformy ) oraz w celach związanych ze złożonym przez Klienta Zamówieniem.

12. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta w każdej chwili. Wypowiedzenie Umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Wypowiedzenia Umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Platformy wskazany w zakładce „Kontakt” na stronach internetowych Platformy lub też pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 1 powyżej. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Platformy . Rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi Konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta w Platformie.

13. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta (wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta) w przypadku, gdy: a) Klient podejmuje działania (lub wykorzystuje Konto) w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu; b) bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone. W takiej sytuacji Administrator może ponadto czasowo ograniczyć dostęp do wybranych usług świadczonych przez Administratora i uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient odzyskuje dostęp do pierwotnego Konta.  

§ 4. Zamówienia

1. Klient może złożyć Zamówienie na wybrane przez siebie Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do Platformy poprzez swoje Konto (dotyczy osób, które zarejestrowały się w Platformie i założyły Konto) następnie:

a) wskazać na Produkty dostępne w Platformie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA” (lub równoważną);

b) wybrać sposób dostawy;

c) wskazać w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa a także podać numer telefonu kontaktowego;

d) wskazać dane do faktury, jeśli są inne niż podane dane do wysyłki Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) wybrać formę płatności;

f) potwierdzić Zamówienie, w tym łączną cenę Zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie przycisku „Zamówienie i płacę” (lub innego równoważnego). Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego równoważnego) – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu/Produktów.

4. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 3 powyżej, i zawarciem Umowy sprzedaży. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są zamówione Produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Produktu w Platformie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Platformie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

6. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klientów podanych przez Klientów w trakcie procesu składania Zamówienia. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania Zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie Zamówienia Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację Zamówienia.

7. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Produktu wybranego przez Klienta. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany Produkt i/lub część Produktów z Zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego Zamówienia lub brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedawcy, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji Zamówienia przez Klienta, a Zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za Produkt – Sprzedawca zwróci Klientowi opłaconą należność za Zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania Zamówienia. Jeśli Zamówienie będzie realizowane częściami z powodu braku Produktów zamówionych przez Klienta, Klient ponosi wyłącznie koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z dodatkowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego ponosi Sprzedawca. Niezależnie od uprawnień Klienta opisanych powyżej, w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedawca zwróci Klientowi opłaconą należność za Zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania Zamówienia.  

§ 5. Ceny towarów i płatności

1. Ceny podawane przy Produktach dostępnych w Platformie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Platformie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Do łącznej ceny Zamówienia zostanie doliczony koszt wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru w wysokości wskazanej w Zamówieniu. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów oraz ich dostawy, zgodnie z wybraną przez Klienta formą wysyłki, jest przedstawiana Klientowi w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia oraz w wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wysłanej przez Sprzedawcę.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie Produkty:

a) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez szybki system płatności internetowej dostępny w Platformie ;

b) za pobraniem, gotówką przy odbiorze – należność pobiera kurier lub pracownik punktu odbioru, przy czym w przypadku, gdy zamawiany Produkt ma być dostarczony poza granice Polski, płatność można dokonać wyłącznie poprzez przelew bankowy;

3. W tytule przelewu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz nr zamówienia. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.

4. Sprzedawca po realizacji Zamówienia wystawia i dostarcza Klientowi dokument sprzedaży (fakturę VAT).

5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy za zamówione Produkty w terminie 9 dni od przyjęcia Zamówienia do realizacji (nie dotyczy sytuacji dokonywania płatności za pobraniem) powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich Produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych Produktów, dodawania i wycofywania Produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Klienta Zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

7. Promocje w Platformie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Platformie nie stanowią inaczej.

8. O ile dane Produkty dostępne w Platformie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu Produktu.  

 

§ 6. Koszty wysyłki i dostawa

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych Produktów odbywa się w określony w Zamówieniu sposób, do 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym czas dostawy deklarowany przez przewoźnika na terenie Polski wynosi w przypadku firm kurierskich – ok.2 dni robocze.

2. Zamówione produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich lub innych przewoźników,  w zależności od wybranej przez Zamawiającego opcji dostępnej w Platformie, pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.

3. W niektórych przypadkach – o ile jest to wskazane w trakcie składania Zamówienia - istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w punktach odbioru osobistego. O możliwości odebrania zamówionego Produktu Sprzedawca informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Dotyczy zamówień pełno-paletowych.

4. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Klient i są one doliczane do łącznej wartości Zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Platformie, uwzględniające taryfikatory przewoźników.

 

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (Produktu) na adres Sprzedawcy wskazany w § 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (Produktu) na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Koszty odesłania do Sprzedawcy zamówionych Produktów ponosi Konsument.

4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od Umowy sprzedaży (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi  kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Produktu) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 8. Reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne w Platformie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wadą fizyczną Produktu jest niezgodność dostarczonych Produktów z Umową sprzedaży. Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

4. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji Zamówienia i zakupionych Produktów, w tym niezgodności Produktu z Zamówieniem, jak również związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email sklep@centrumopakowan.com lub listownie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres, datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania, adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji Produktu ponadto reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Naprawiony lub wymieniony Produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.

9. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

10. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, zaś Klient może reklamować Produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. 1-8 powyżej.

11. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Decyzja Sprzedawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9. Dane osobowe

1. Dokonując rejestracji Konta lub składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracji oraz Zamówienia przez Sprzedawcę w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji Zamówienia dokonywanego w Platformie oraz świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta lub świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych oraz przeniesienia ich do innego podmiotu. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Platformie , przeprowadzania postępowania reklamacyjnego, przeprowadzania procedury zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, a w przypadku jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z § 10 poniżej - również w celu przesyłania Klientowi biuletynu informacyjnego (Newslettera) Platformy , a także innych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy, w tym informacji o Administratorze, Platformie , produktach dostępnych w Platformie , ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w dokumencie Polityka prywatności znajdującym się na stronie internetowej Platformy.

5. Dane osobowe użytkowników i klientów Platformy przechowywane w bazach danych Platformy są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.  

 

§ 10. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu „Newsletter” oraz kliknięcia pola „Zapisz się”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Platformy , a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę, w tym dotyczące informacji o Administratorze, Platformie , produktach dostępnych w Platformie , ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w/w informacji handlowych samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim Koncie lub poprzez zgłoszenie takiej prośby do Sprzedawcy.  

 

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Platformy były na najwyższym poziomie, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Platformy , w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy . Ewentualne zawieszenie dostępności Platformy nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Klienta (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów Platformy co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu na stronie startowej Platformy  oraz dodatkowo przesłanie jej na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Platformy , w tym usunąć swoje Konto.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2017r. 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

pixelpixelpixelpixelpixel