Ogólne Warunki Sprzedaży

 


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY CENTRUM OPAKOWAŃ ZBIGNIEW ROGALSKI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Centrum Opakowań Zbigniew Rogalski z siedzibą w Warszawie. Celem postanowień dokumentu jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron.


§ 1 Definicje


Wszystkim użytym postanowieniom w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży nadana została następująca treść:
1. Centrum Opakowań Zbigniew Rogalski z siedzibą w Warszawie, ul. Wólczyńska 133/440, 01-919 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 774 001 18 89
2. OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami w nim wymienionymi;
3. Kupujący – osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, będąca drugą stroną umowy sprzedaży;
4. Towar – produkty z asortymentu Centrum Opakowań, które przeznaczone są do sprzedaży. Szczegółowa oferta produktów.
5. Strony – Centrum Opakowań oraz Kupujący.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o zamiarze nabycia towarów z asortymentu Centrum Opakowań.


§ 2 Obowiązywanie OWS


1. Sprzedaż Towarów przez Centrum Opakowań następuje w oparciu o OWS, chyba, że Strony pisemnie ustalą inaczej.
2. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego Zamówienia, stosownie do postanowień § 3 ust. 2 OWS, a ponadto udostępnione zostały pod adresem http://www.centrumopakowan.com/Ogolne-Warunki-Sprzedazy-cterms-pol-29.html
3. Na wyraźne żądanie Kupującego Centrum Opakowań dostarczy OWS w formie papierowej.
4. W przypadku pozostawania przez Kupującego w stałych stosunkach handlowych z Centrum Opakowań, akceptacja przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu skutkuje związaniem Stron postanowieniami OWS przy zawieraniu kolejnych umów sprzedaży.
5. OWS może być w każdej chwili zmienione. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej http://www.centrumopakowan.com/Ogolne-Warunki-Sprzedazy-cterms-pol-29.html i wchodzą w życie z dniem wskazanym w treści nowych OWS, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od ich zamieszczenia na w/w stronie internetowej. W przypadku zmiany OWS po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego, o którym mowa w § 3 ust. 2, do umowy sprzedaży będą miały zastosowanie postanowienia OWS z dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.




1. Informacje, cenniki oraz inne materiały promocyjne i handlowe udostępniane przez Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej.
2. Sprzedaż Towarów realizowana jest wyłącznie na podstawie Zamówień złożonych pisemnie przez Kupującego.
3. Zamówienia, składane są przez Kupującego w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub elektronicznie na adres e-mail sklep@centrumopakowan.com
4. Zamówienie powinno zawierać dane identyfikacyjne Kupującego, tj.:
a nazwę firmy,
b adres siedziby,
c kontaktowy adres e-mail, numer telefonu,
d numer NIP,
e nazwę Towaru lub jego numer katalogowy,
f ilość zamawianych sztuk Towaru,
g preferowany sposób dostawy Towaru.
5. Zamówienie powinno zostać opatrzone pieczątką firmową Kupującego oraz czytelnym imieniem i nazwiskiem osoby je podpisującej. Jeśli osoba podpisująca zamówienie nie jest ustawowo uprawniona do reprezentowania Kupującego, do Zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania Kupującego.
6. Centrum Opakowań zobowiązuje się potwierdzić Zamówienie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie może zostać dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej, przesłanej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w treści Zamówienia.
7. W Potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 6, Centrum Opakowań ma obowiązek wskazać:
a termin odbioru lub dostawy Towaru,
b cenę za sztukę sprzedaży oraz sposób i termin jej zapłaty,
c ewentualną kwotę zaliczki.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Centrum Opakowań. Brak potwierdzenia Zamówienia przez Centrum Opakowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia oznacza nieprzyjęcie Zamówienia.
9. Jeżeli Centrum Opakowań zgłosi zastrzeżenia, co do treści Zamówienia, przedstawi Kupującemu nowe warunki Zamówienia. W takim przypadku umowę sprzedaży Towaru uznaje się za zawartą, jeżeli Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń do nowych warunków Zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu. Jeżeli natomiast Arexim nie może Zamówienia (niezależnie od przyczyny), poinformuje o tym Kupującego w takim samym trybie i terminie, jak następuje potwierdzenie Zamówienia. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują wobec Centrum Opakowań żadne roszczenia.

 

§ 4 Warunki płatności


1. Wszystkie podane przez Centrum Opakowań ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Cena nie obejmuje koszów transportu Towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego. Koszty transportu określone zostaną przez Centrum Opakowań każdorazowo w potwierdzeniu Zamówienia, w przypadku zażądania przez Kupującego dostarczenia Towaru.
2. W przypadku zapłaty przelewem, datą zapłaty jest data zaksięgowania należności na rachunku bankowym Centrum Opakowań.
3. W przypadku realizacji zamówienia częściowo, każda dostawa częściowa rozliczana będzie oddzielnie, poprzez wystawienia przez Centrum Opakowań faktury w odniesieniu do każdej dostawy częściowej.
4. Złożenie przez Kupującego Zamówienia i wskazanie w jego treści swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na wystawienie przez Centrum Opakowań faktury elektronicznej.
5. Niezależnie od wskazań Kupującego, dokonywane przez niego płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniejszych nieuregulowanych wierzytelności wobec Centrum Opakowań, następnie na koszty poniesione przez Centrum Opakowań w związku z realizacją zamówienia a następnie na najwcześniej wymagalną wierzytelności.
6. Zgłoszenie przez Kupującego wobec Centrum Opakowań jakichkolwiek roszczeń wynikających z ewentualnych wad sprzedanego Towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar w całości bądź w części.


§ 5 Dostawa Towaru


1. Określony w potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy liczony jest od momentu, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i kompletną informację niezbędną do prawidłowego zrealizowania dostawy, a także wniesie przedpłatę, chyba, że ustalono inne warunki płatności.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Centrum Opakowań okoliczności, takich jak np. zakłócenia pracy zakładu oraz magazynu Centrum Opakowań spowodowane przez ogień, wodę, niedobór energii, brak możliwości transportu, działania organów państwowych itd., Centrum Opakowań zastrzega możliwość przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody nawet, jeśli powyższe okoliczności wystąpią jedynie u dostawców Centrum Opakowań.
3. Po upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Centrum Opakowań, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Centrum Opakowań, za wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaconej Centrum Opakowań zaliczki. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli sam opóźnienie odbioru Towaru zaistniało z winy Kupujacego.
4. W przypadku zwłoki w dostawie Towaru z winy Centrum Opakowań przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i żądania zwrotu wpłaconej Centrum Opakowań zaliczki, bez wyznaczania terminu dodatkowego. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli opóźnienie odbioru Towaru zaistniało z winy Kupujacego.
5. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściowo, uprawnienia o których mowa w ust. 4 i 5 przysługują Kupującemu wyłącznie w stosunku do niezrealizowanych części.
6. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowego odbioru zamówionego Towaru, Centrum Opakowań ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po upływie wyznaczonego dodatkowo terminu odbioru nie krótszego niż 7 dni.
7. W przypadku odstąpienia przez Centrum Opakowań od umowy zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej, Kupujący zapłaci Centrum Opakowań karę w wysokości 10% wartości brutto Towaru, którego dotyczy opóźnienie w odbiorze, nie niższą jednak niż ewentualna uiszczona przez Kupującego zaliczka. Zapłata kary umownej przez Kupującego, nie wyłącza uprawnienia Centrum Opakowań do dochodzenia od Kupującego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

8. Centrum Opakowań zastrzega, że ilość dostarczonego przez niego Towaru może różnić się ilością zamówionych produktów +/- 5%. Takie uchybienie nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Centrum Opakowań.


§ 6 Odpowiedzialność za wady Towaru


1. Odpowiedzialność Centrum Opakowań wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Wyłączenie uprawnień Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Towaru obejmuje również osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych Kupujących charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tych Kupujących działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Ryzyko z tytułu przypadkowej utraty lub zniszczenia przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru z magazynu Centrum Opakowań lub z chwilą dostarczenia go przez Centrum Opakowań .
3. Kupujący zobowiązany jest do zbadania Towaru. Jeżeli odebrał on Towar i nie zgłosił zastrzeżeń przed upływem 10 dni roboczych, uważa się, że uznał Towar za zgodny ze złożonym zamówieniem.
4. Towar sprzedawany przez Centrum Opakowań może być objęty gwarancją producenta. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych następuje na warunkach ustalonych przez producenta. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia wynikające z gwarancji (reklamacja) bezpośrednio producentowi albo za pośrednictwem Centrum Opakowań . W przypadku skorzystania z pośrednictwa Centrum Opakowań, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Towar wraz z dowodem jego zakupu na swój koszt i ryzyko do Centrum Opakowań.
5. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem reklamacji producentowi. Po przyjęciu reklamacji od Kupującego, Centrum Opakowań przekaże Towar niezwłocznie producentowi i będzie informował Kupującego o przebiegu postępowania w tej sprawie.


§ 7 Zastrzeżenie własności Towaru


1. Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty umówionej ceny, z tytuł zawartej umowy sprzedaży.
2. W przypadku opóźnienia płatności za Towar przez Kupującego, Centrum Opakowań ma prawo wystąpienia z żądaniem natychmiastowego zwrotu Towaru, a Kupujący jest zobowiązany Towar ten zwrócić.
3. Wystąpienie przez Centrum Opakowań z żądaniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej pozostaje bez wpływu na ważność zawartej pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży, a także na możliwość dochodzenia przez Centrum Opakowań innych przysługujących jej roszczeń, w tym roszczenia o zapłatę ceny oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu zużycia, uszkodzenia albo zniszczenia Towaru przez Kupującego.
4. Skierowanie przez Centrum Opakowań do Kupującego żądania zwrotu Towaru, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej może oznaczać wypowiedzenie Umowy Sprzedaży jedynie wówczas, gdy takie oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przez Centrum Opakowań wyraźnie zaznaczone w piśmie zawierającym żądanie zwrotu Towaru oraz zostanie złożone w formie pisemnej. W takiej sytuacji, Kupujący udziela Centrum Opakowań pełnomocnictwa do odbioru Towaru.


§ 8 Ochrona danych osobowych


1. W momencie złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centrum Opakowań.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Opakowań , który przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Zamówieniu wykorzystywane będą przez Centrum Opakowań do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Kupującym oraz zapewnienia jak najwyższej, jakości świadczonych usług.
4. Kupujący ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z baz danych Centrum Opakowań.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Centrum Opakowań zastrzega sobie wszelkie prawa do znaków, opisów, charakterystyk, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opinii oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z zawarciem umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Centrum Opakowań wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Kupujący nie jest uprawniony do przekazania wierzytelności przysługujących mu wobec Centrum Opakowań osobom trzecim.
3. W sprawach nieuregulowanych OWS, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych na podstawie OWS sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd powszechny każdorazowej siedziby Centrum Opakowań. Powyższe nie dotyczy sporów z Konsumentami, do których stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego odnośnie sądu miejscowo właściwego.
5. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień OWS nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

 

pixelpixelpixelpixelpixel